รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพ (OBECQA)
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
พิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างโดม
และสนามกีฬาอเนกประสงค์
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดผลประเมินผล”
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การสอนภาษาจีน และหลักสูตร IPC
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การจัดทำหลักสูตรแผนการเรียนทวิศึกษา กับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
รวมรูปภาพกิจกรรม
การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รวมรูปภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รวมรูปภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูิมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รวมรูปภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รวมรูปภาพกิจกรรม
งานประจำปีวัดหนองจอก
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รวมรูปภาพกิจกรรม
น.จ.นิทรรศ’63
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
จัดการแข่งขันกีฬาสี “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 9
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมการสอบสูทกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมลอยกระทง 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
การจัดการแข่งขันวงดนตรีสากล ประเภทวงสตริง
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  5 พฤศจิกายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
การจัดการแข่งขันการออกแบบสิ่งเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 30 ตุลาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3”
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  7-9 กันยายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา (One Day Tour) ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  29 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  27 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Active Learning
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  24 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  20 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีเพื่อฝึกอบรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ 9 วิชา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  16-18 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
“วันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  9 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานอาเซียนเฟสติวัล ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  8 สิงหาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมมลูกเสือเนตรนารี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  8 สิงหาคม 2562
 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  29 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
โครงการแนะแนวอาชีพและพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิต
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  27 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  26 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก Suginami Gakuin High School เมือง Suginami จังหวัด Toko ประเทศญี่ปุ่น
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  22 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
ผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่  20 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  15-17 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  11-12 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม “ย้อนรอยสุนทรภู่ในวันวานเบิกบานในวันภาษาไทย”
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  10 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมเทศกาลวันทานาบาตะ เทศกาลขอพรจากดวงดาว
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...8 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  1 กรกฎาคม 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมการหล่อเทียนจำนำพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  27 มิถุนายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  28 มิถุนายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  21-23 มิถุนายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม "เรียนให้มีสุข เพื่อความสำเร็จ"
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  14 มิถุนายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่  13 มิถุนายน 2562
รวมรูปภาพกิจกรรม
TOT มอบทุนการศึกษา
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...10 กันยายน 2558
กิจกรรมอำลาคุณครูทัศนัย
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...10 กันยายน 2558
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...9 กันยายน 2558
กิจกรรมปัญหาอาเซียน
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...7 กันยายน 2558
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด(ฟุตบอลดารา)
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...4 กันยายน 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรห้องสมุด , วิทยาศาสตร์
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...3 กันยายน 2558
ค่ายแกนนำนักเรียน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21
ณ...จ.ชลบุรี
วันที่...26-28 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...20 สิงหาคม 2558
กิจกรรม One Day Tour ม.6
ณ...จ.ชลบุรี สวนนงนุช,ตลาดน้ำสี่ภาค
วันที่...17 สิงหาคม 2558
กิจกรรม Oner Day Tour ม.2
ณ...จ.นครปฐม พระปฐมเจดีย์,พระราชวังสนามจันทร์,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
วันที่...17 สิงหาคม 2558
กิจกรรม Oner Day Tour ม.1
ณ...จ.สมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัน,เมืองโบราณ,บางปู
วันที่....17 สิงหาคม 2558
ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการณัฐพัชร์ ศิริเสถียร และรองผู้อำนวยธนบดี จอมศรีกระยอม
และคุณครูใกล้รุ่ง จันทร์ศรี
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...6 สิงหาคม 2558
สมัครกิจกรรมประกวดร้องเพลงวันแม่
ณ...โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่...
กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
ณ ตลาดหนองจอกและวัดหนองจอก
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 28 กฎาคม 2558
กิจกรรมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 23 กรฎาคม 2558
กิจกรรมโต้วาที กลุ่มสาระภาษาไทย
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558
ประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตามนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษา
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกลุ่มสาระ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2558
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกั
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ประชุุมผู้ปกครองนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ครั้งที่ 1
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมต้นกล้า ประชาธิปไตย
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิิปไต
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 22 -26 มิถุนายน 2558
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
วันที่ 22 มิถุนายน 2558