การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด