พิธีมอบเกียรติบัตรคณิตศาสตร์
วันที่ 9 กันยายน 2558