พิธีมอบเกียรติบัตร ห้องสมุด,วิทยาศาสตร์
วันที่ 3 กันยายน 2558