ทำเนียบบุคลากร

นางมยุรี อ่วมน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายบัญญัติ ยอดเวียน

นางสาวจารึก ไกรนรา

นางสาวอรอุมา วรานุสาสน์

นายชะยันต์ เรือนทองดี

นางสาวชฎาพร กุลประกอบกิจ

นางสาวประเสริฐ แนบเนียม

นางสาวนิติกานต์ แก้วประดิษฐ์

นายธนนนท์ ใจน้อม

นางสาวจุฑารัตน์ บุญชูวงค์

นายวีรฉัตร ทาตาล

นายกิตติพัฒน์ ศรีชำนิ

นางสาวชิดชไม เจือมา

นายกำธร ผิวหอม

นางสาวนัฐรีญา นาเงิน

นางปราณี ทองแก้ว

นายพนา สมใจ

นางสาววราภรณ์ บุญดอก
หัวหน้ากลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์

นางจันทนา เกษมพันธุ์

วิทยาศาสตร์

นายอดิศักดิ์ ยงยุทธ

วิทยาศาสตร์

นางสาวปานทิพย์ กลิ่นจันทร์หอม

วิทยาศาสตร์

นางทัศนีย์ สืบสันติวรพงศ์

วิทยาศาสตร์

นางสาวดาริญา ดุลยากานต์

วิทยาศาสตร์

นางเดือนประดับ จันทรางศุ

วิทยาศาสตร์

นายสัญชาติ ไพสิทธิ์

วิทยาศาสตร์

นายศิวเชษฐ ชัยโรจน์

วิทยาศาสตร์

นางสาวศศิตา กองเป็ง

วิทยาศาสตร์

นางสาวดารณี ทุมแก้ว

วิทยาศาสตร์

นางสาวสายชล ภูแล่นกลับ

วิทยาศาสตร์

นายสิทธิพงศ์ โชติมณี

วิทยาศาสตร์

ว่าที่ร.ต.ณัฐพงศ์ อิ่มใจ

วิทยาศาสตร์

นางสาวพิชามลญ์ คงกำเนิด

วิทยาศาสตร์

นางสาวชาริณี สังขโยค

วิทยาศาสตร์

นางสาวจริยา เซ้งใช่

วิทยาศาสตร์

นางสาวกัญญาวีร์ วุฒิศิริพรรณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

คอมพิวเตอร์

นายมนตรี สังข์โต

คอมพิวเตอร์

นายอัญชัน สุคาร

คอมพิวเตอร์

นางปรียานุช ชัยสิทธิ์

คอมพิวเตอร์

นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี

คอมพิวเตอร์

นางสาวอโณทัย ศรีสวัสดิ์

คอมพิวเตอร์

นายจตุรวิทย์ ถึงเสียบญวน

คอมพิวเตอร์

นางสาวณิชาภา นพสันเทียะ

คอมพิวเตอร์

นางสาวดวงใจ บ่อรุณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางใกล้รุ่ง เชื้อคล้อยวรรณา

นายวิเชียร แพทย์ชา

นางสาวใกล้รุ่ง จันทร์ศรี

นางสุนันทา ไกรน้อย

นายเกษม ธัมมวารีกานต์

นายสุภกิจ กำลังคลี่

นายปกป้อง สนิท

นางสาวพิมลวรรณ ขำแท้

นายศุภชัย เพ็ชร์รัตน์

นายอดิศักดิ์ ถิ่นทัพไทย

นายอาวุธ จิโนวัฒน์

นางสาวพงษ์สุดา สำเภาพงษ์

นายพงศธร ทองโคตร

นางสาวอัญชลี ซอกรัมย์

นางสาวจรรญา กระโจมทอง

ว่าที่ร.ต.หญิงอังกฤษ บุรกสิกร

ว่าที่ร้อยตรีสามารถ ใยบัว

นายสุทธิพร ลีเจริญ

นายศุภโชค มานพศิลป์
ครูอัตราจ้าง

นายภิสิทธิ์ ศิลาทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางกราโสม พูลทรัพย์

นางสาววรนุช คำภาพักตร์

นางสาวสุภาพร มูฮำหมัด

นางสาวสุทธิจิต ทิพย์สภาพกุล

นางสาวเมธินุช ทองธีรภาพ

นางสาวกชามาส ยานะ

นางสาวนิตยา สังสีมา

นางสาวศศิธร พูลอนันต์

นางสาวอรณิชชา ชินรัมย์

นางสาวเปรมกมล แววสว่าง

นางสาวปริษา สหคุณชัย

นางสาวธนัชชา หนูปาน

นายปรีดา นาครอง

นางสาวสุนันทา กาญจนะสมบัติ

นางสาวอรณี หมัดรอด

นายสุเมธา ทัศนเปรมสิน

นางสาววิไลวรรณ อารีราษฎร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางทิตย์ติยา เรือนทองดี

นางสาวธัญปภัทร พงศ์ภรภัทร

นายวรรธนะ พนไธสง

นายกรกช ประเสริฐศราวุธ

นางสาวปริศนา ไข่มุกข์

นายสุทธินันท์ ติ้งดำ

นางสาวพัชญา สาทา

นางสาวธีรวรรณ ต๊ะวิกา

นางสาววิลาสินี คลับคล้าย

นางสาววิชชุดา ฝากไธสง

นางสาวกนกอร จันทร์เวียง

นายวิทยา คลับคล้าย
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายธีรเดช จันทรางศุ

นางสาวกฤษณา เขียนนา

นายอนุวัตร์ หนูทอง

ว่าที่ร.ต.วรพล เพชรสมัย

นายณัฐวัฒน์ พงษ์ธนินท์ธร

นางสาวธันวา สุริยะมณี

นางสาวญาดาภรณ์ ปานรัตน์

นางสาวจิดาภา ยิ่งยงค์

นายอำนาจ ฉัตรน้อย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชุติมา ปาละวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางมณีรัตน์ สุไลมานดี

นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นโสภณ

นายสิริวุธ พันธ์ภูโต

นายนฤเทพ กั้งเหล้ง

นางสาวเปรมฤดี ไชยนุต

นางสาวอรุณรัตน์ กลิ่นหอม

นางสาววันทนาพร มิ่งภูษา

นางวันเพ็ญ เจริญผล
หัวหน้ากลุ่มสาระ

คหกรรม

นางประนอม โซ๊ะอาดำ

ธุรกิจ

นายทองแดง วงษ์พินิจ

อุตสาหกรรม

นางสาวจีระพร สิงห์โต

เกษตร

นางสาวภัครจิราภรณ์ บุญชน

เกษตร

นางสาวณัฐชา มาปัสสา

ธุรกิจ

นางสาววิชญาดา อุณวงศ์

ธุรกิจ

นางสาวปรียาภรณ์ เครื่องทิพย์

ธุรกิจ

นางสาวสุดธิดา สีมา

อุตสาหกรรม

นางสุฑาทิพย์ พลอยจันทร์กุล
อัตราจ้าง

ธุรกิจ

นางสาวช่อแก้ว ส่งแสงทอง
หัวหน้างานแนะแนว

นางกองเงิน แก้วทะเล

นางสาวกลรัตน์ ศิริ

นางสาวสารีนา สาแล๊ะ

นายกฤษฎิ์ วงศ์พันธุ์

นางสาวจันทกานต์ พลเพชร

นางสาวเชษฐ์ธิดา อาจศรี

นางสาวอภิญญา มูฮำหมัดตอเฮด
อัตราจ้าง

นายณัฐชัย เปรมเดชา