คณะผู้บริหาร

นายประจวบ อินทแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายขัตติยะ โคตถา
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ สุวินัย
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุภาวดี นาคพริก
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวเบญจพร สุคนธร
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นางกาญจนา  กระโจมทอง ประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ  แต่งผล รองประธานกรรมการ
3. นายสมพร  อุดมวินิจศิลป์ รองประธานกรรมการ
4. นางศุภนิจ  เหมือนเนียม เลขานุการ
5. นางขวัญใจ  บุญเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวคนธวัลลิ์  จันทร์เทพ นายทะเบียน
7. นางสุนันทา  ไชยขวัญ ผู้ช่วยนายทะเบียน
8. นายธวัช  คมกฤช เหรัญญิก
9. นางโชติกา  วรพงษ์กนก ผู้ช่วยเหรัญญิก
10. นางสาวหนึ่งฤทัย  เตือนประเทศ ปฏิคม
11. นายวสันต์  กระโจมทอง ผู้ช่วยปฏิคม
12. นายพิษณุ  สิทธิเดช ประชาสัมพันธ์
13. นายวิวัฒน์  เดวิเลาะ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์