ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ตั้งอยู่ที่ 21 หมู่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 เป็น สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 30 ไร่ เขตพื้นที่บริการ 6 แขวง ได้แก่ แขวงหนองจอก แขวงกระทุ่มราย(ยกเว้นหมู่ 12,13,14 และ 17) แขวงโคกแฝด ยกเว้น หมู่ 8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ แขวงคลองสิบ แขวงคลองสิบสอง
          โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้น ได้ด้วยความคิดริเริ่มของท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น(หลวงสวัสดิ์สารศาสน์พุทธิ)คณะกรรมการอำเภอหนองจอกและพระปลัดบุญมี(พระครูวาปีคณารักษ์) เจ้าอาวาสวัดหนองจอกได้มอบที่ดินจำนวน 30 ไร่ ให้สร้างโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2497
          ปี พ.ศ.2497 เป็นปีแรกของการเปิดรับนักเรียนชาย หญิง มีนักเรียน 45 คน ครู 3 คน โดยมีนายสุดจิต อำพันแสง เป็นครูใหญ่คนแรก  อาศัยโรงเรียนนักธรรมของวัดหนองจอกเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว อาคารถาวรหลังแรกเป็นอาคารไม้สองชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2497  ด้วยเงินงบประมาณ 350,000 บาท อาคารเรียนหลังนี้หมดสภาพได้รื้อถอนไปเมื่อปีการศึกษา 2521 มีอายุการใช้งาน 25 ปี ในปี พ.ศ. 2537 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดหนองจอกเป็นชื่อโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดกองและกรมเดิม

         

         

ตราประจำโรงเรียน เจดีย์ประกอบไปด้วยรัศมี ๒๑ รัศมี ซึ่งหมายถึงเลขที่ตั้งของโรงเรียน ฐาน ๔ ขีด หมายถึง ๔ คณะสี

ความหมาย
เจดีย์ หมายถึง วัด
รัศมี หมายถึง ความรุ่งโรจน์
วัดเป็นผู้ให้ความรุ่งโรจทางการศึกษาแก่ชาวหนองจอก

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรมประจำใจ ความร่มเย็นเป็นสุข
เขียว – เหลือง หมายถึง โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมและเป็นผู้ที่ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้า ความสมบูรณ์ในการดำรงชีวิต

ปรัชญาของโรงเรียน สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความหมาย ความสามัคคีองหมู่คณะทำให้เกิดสุข

คำขวัญ เกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน

วิสัยทัศน์
พัฒนาคุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐานสากล บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ปลูกฝังความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
ลูก น.จ. เป็นผู้มี วินัย

ค่านิยมร่วม
ความสามัคคีของหมู่คณะทำให้เกิดสุข

พันธกิจของโรงเรียน
      1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
      2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่มาตรฐานสากลทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
      3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
      4. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทยและค่านิยมที่ดีงามตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
      5. เสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนและบุคลากร

เป้าประสงค์ของโรงเรียน
      1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
      2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติและพัฒนาสู่ความเป็นสากล
      3. ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีศักยภาพสูงขึ้น
      4. นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทยและค่านิยมที่ดีงามตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 5. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน

จุดเน้นของโรงเรียน
      1. มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ละพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
      2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      3. พัฒนาลูก นจ. ให้เป็นผู้มีวินัย มีความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
      4. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและสากล
      5. นักเรียนร้อยละ 75 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นทำเป็น สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผลและวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได
      6. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
      7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
      8. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนจัดกิจกรรมมหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยของโรงเรียน
      9. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นประชาธิปไตย ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพจิตดี
      10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จัดทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ

ชื่อ-สกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1. น.อ.(พิเศษ)สุดจิต   อำพันแสง

9 เมษายน 2497 – 16 พฤศจิกายน 2497

2. นายสังข์ ถ้อยคำดี

16 พฤศจิกายน 2497 – 1 มิถุนายน 2500

3. นายแสวง นิโครชานนท์

5 กรกฎาคม 2500 – 30 กันยายน 2508

4. นายคำนวณ บุญเพ็ชรแก้ว

1 ตุลาคม 2508 – 1 ธันวาคม 2514

5. นายสมชาติ รัตนถาวร

1 ธันวาคม 2514 – 13 มีนาคม 2517

6. นายประทีป สุขวารี

1 เมษายน 2517 – 23 มีนาคม 2521

7. นางสำอาง ภมรพล

23 มีนาคม 2521 – 2 มิถุนายน 2523

8. นายนิยม บูรณะบุตร

8 กันยายน 2523 – 3 พฤษภาคม 2526

9. นายสุรินทร์ สรรพกิจ

3 พฤษภาคม 2526 – 2 พฤศจิกายน 2527

10. นายเลิศ สดแสงจันทร์

27 พฤศจิกายน 2527 – 23 พฤศจิกายน 2530

11. นายพุทธิสิน สมุทรแสง

15 ธันวาคม 2530 – 21 มกราคม 2534

12. นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์

4 กุมภาพันธ์ 2534 – 29 ตุลาคม 2536

13 นายชูศักดิ์ ต.ศิริวัฒนา

1 ตุลาคม 2536 – 30 กันยายน 2539

14. นายเดชา ธรรมศิริ

6 พฤศจิกายน 2539 – 17 พฤษภาคม 2544

15. นายมงคล อนุรักษ์

17 พฤษภาคม 2544 – 30 มิถุนายน 2545

16. นางอัปษร ปานประเสรฐ(ภาธรธุวานนท์)

30 ธันวาคม 2545 – 30 มิถุนายน 2548

17. นายสุพล ทองดี

11 กรกฎาคม 2548 – 30 พฤศจิกายน 2549

18. นายจุลจักร โนพันธุ์

1 ธันวาคม 2549 – 4 กรกฎาคม 2552

19. นายประพนธ์   หลีสิน

21 ธันวาคม 2552 – 30 พฤศจิกายน 2554

20. นายสุรพล พาลี

30 พศจิกายน 2554 – 15 พฤศจิกายน 2556

21. นายธรรมรงค์ เสนจันทร์

15 พฤศจิกายน 2556 – 15 ธันวาคม 2558

22. นายประภาส พริพล

18 ธันวาคม 2558 – 20 พฤศจิกายน 2562

23. นายสมศักดิ์ แสวงการ

20 พฤศจิกายน 2562 – 1 ตุลาคม 2566

24. นายประจวบ อินทแย้ม

1 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน

ระดับ

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

ม.1 12 278 282 560
ม.2 12 248 266 514
ม.3 12 231 232 463
ม.4 11 150 200 350
ม.5 11 143 202 345
ม.6 11 165 262 427
ม.ต้น   757 780 1,537
ม.ปลาย   458 664 1,122
ทั้งหมด       2,659