แผนที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ตั้งอยู่ที่ 21 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เบอร์โทรศัพท์ : 02-9895401 ถึง 5

ลำดับที่ ห้อง โทร ลำดับที่ ห้อง โทร
1 หน้าห้องผู้อำนวยการ 400 22 แผนงาน 114
2 งบประมาณ 125 23 พยาบาล 215
3 วิชาการ 123 24 พลานามัย 3201
4 ผ.ช.วิชาการ 124 25 พัสดุ 350
5 บริหารทั่วไป 115 26 ภาษาไทย 242
6 ผ.ช.บริหารทั่วไป 180 27 ภาษาอังกฤษ 3312
7 บุคคล 216 28 โรเนียว 121
8 ผ.ช.บุคคล 213 29 วิทยบริการ 221
9 กิจกรรม 303 30 วิทยาศาสตร์ 416
10 เกษตร 411 31 สหกรณ์ 217
11 คณิตศาสตร์ 3512 32 ห้องบุคคล 113
12 คหกรรม 214 33 สังคมศึกษา 3207
13 คอมพิวเตอร์ 228 34 โสตทัศนศึกษา 222
14 ดนตรีไทย 112 35 ห้องครูเวรผู้ชาย 111
15 ทะเบียนวัดผล 122 36 ห้องสวัสดิการโรงเรียน 3301
16 ธนาคารโรงเรียน 37 ห้องโรงเรียนสีเขียว 112
17 ธุรกิจศึกษา 134 38 ห้องสมุด 520
18 นาฏศิลป์ 431 39 ห้องอาหารอาจารย์ 511
19 แนะแนว 136 40 หอประชุมอาคาร 3 530
20 ป้อมยาม 444 41 อุตสาหกรรม 632
21 ประชาสัมพันธ์ 101,0 42 ห้องศิลปศึกษา