เผยแพร่ผลงาน นายประภาส พริพล
1. รูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศกรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
 
2. กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก