ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2562
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2562
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งานโสตฯ)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีปที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ขั้นตอนการกรอกประวัติเพื่อมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  คลิกดูรายละเอียด
ขั้นตอนการกรอกประวัติเพื่อมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 3 เมษายน 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  คลิกดูรายละเอียด
คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  คลิกดูรายละเอียด
คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับนักเรียน สอบคัดเลือก รายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร ภายในศูนย์อาหารโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายร้านค้าสวัสดิการ (NJ Shop)
  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
  คลิกดูรายละเอียด
คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคา่เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง เลขที่3/2562
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ยกเลิกประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง ครั้งที่ 2
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคา่เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง เลขที่ 2/2562
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ยกเลิกประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง ครั้งที่ 1
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคา่เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง เลขที่ 1/2562
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 220 เครื่อง
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา2561
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา2561
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ในการไปทัศนศึกษาประจำปี2561
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ในการทัศนศึกษา ปี2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศแผน ร่างประกาศและร่างเอกสาร
จ้างเหมาบริการ ทัวร์ในการไปทัศนศึกษา ประจำปี2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เชิญชวนเสนอรายละเอียดประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 3)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program : MEP)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
(เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
  คลิกดูรายละเอียด
เผยแพร่ข้อมูลโครงงานคุณธรรม แพขวดรักษ์ รักษ์ความพอเพียง (Self-sufficient Bottle Raft)
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชากร)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชากร)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ในการไปทัศนศึกษา
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 3

  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ สอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร ภายในศูนย์อาหารโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  คลิกดูรายละเอียด
กำหนดการจัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และแนะแนวการศึกษา ต่อ “น.จ. นิทรรศ’ 60 ศาสตร์พระราชา ปรัชญาความพอเพียง”
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 มกราคม 2560
  คลิกดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลด แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ประถม-มัธยม)
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย,พลศึกษา)
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู และก่อสร้างบ้านพักครู
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมบ้านพักครู และก่อสร้างบ้านพักครู
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ที่ หญิง ๖ที่
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างพลศึกษา
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างพลศึกษา
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ขอความร่วมมือให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกทุกคน แต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ เวทีหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ประกาศ เรื่องการสรรหาและคัดเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและทางเดินเท้า
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 19 กันยายน 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ในการไปทัศนศึกษา 
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ในการไปทัศนศึกษา  
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า 
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย 
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย 
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงลานเสาธง เวที สนามกีฬา บริเวณโดยรอบ 
  ประกาศลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  คลิกดูรายละเอียด